basic3 테마

최근본상품
TOP
DOWN

basic3 테마

basic3 테마 - 1.0.9

2017.10.21 15:00 315 0

본문

basic3 테마 - 1.0.9 버전입니다.

 

-- 수정내역 : 시작 --

1. shop 주문상세내역 페이지 - 쿠폰할인금액 미출력 버그 패치

    1) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/shop/basic/orderinquiryview.skin.html

 

2. basic 게시판 리스트 불필요한 소스 삭제, 별점표시 가운데 정렬, 확장필드 관리로 이동할 수 있도록 버튼 추가

    1) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/basic/list.skin.html

 

3. 각 게시판 내용페이지 - 썸네일 이미지 라이트박스 관련 스크립트 개선, 썸네일 이미지 라이트박스 보기 후 모바일에서 사이드메뉴 작동안하는 버그 해결, 태그 관련 소소한 스타일 수정

    1) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/basic/view.skin.html

    2) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/gallery/view.skin.html

    3) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/webzine/view.skin.html

 

4. 각 게시판 SNS 스킨 - 소소한 수정

    1) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/basic/sns.skin.html

    2) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/gallery/sns.skin.html

    3) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/board/webzine/sns.skin.html

 

5. 상품 상세페이지 - 소소한 수정

    1) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/shop/basic/item_form.skin.html

 

6. 모바일 사이드메뉴 관련 소소한 style.css 파일 수정

    1) M : eyoom/theme/basic3/css/style.css

 

7. 쇼핑몰 모바일 사이드메뉴 관련 소소한 shop_style.css 파일 수정

    1) M : eyoom/theme/basic3/skin_bs/shop/basic/css/shop_style.css

-- 수정내역 : 끝 --

 

감사합니다.

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
전체 11 건 - 1 페이지
테마버전
2018.04.16 362
2018.03.12 286
2018.01.04 622
2017.12.28 243
2017.12.18 329
2017.11.22 402
2017.10.31 380
2017.10.26 289
2017.10.21 316
2017.09.18 348
2017.09.07 444